Seuran säännöt

Turun Suomalainen Yliopistoseura perustettiin vuonna 1917 suomalaisen yliopiston aikaansaamiseksi Turun kaupunkiin. Samana vuonna Suomen Senaatti vahvisti seuran säännöt. Vuonna 1919 seura ilmoitettiin ja merkittiin yhdistysrekisteriin. Seura hoiti Turun Yliopiston taloudellista hallintoa yliopiston perustamisesta 1920 lähtien vuoteen 1927, jolloin seura luovutti varansa perustamalleen Turun Yliopisto -nimiselle säätiölle jatkaen itse toimintaansa Turun Yliopistoa tukevana aatteellisena yhdistyksenä. Vuosikokouksessaan 17.4.1972 Turun Suomalainen Yliopistoseura on hyväksynyt toimintaansa varten säännöt, jotka oikeusministeriö on 16.10.1972 antamallaan päätöksellä vahvistanut. Sääntöihin on tehty 11 §:n osalta vähäisempiä muutoksia vuosina 1984 ja 1992. Seuraavat uusitut säännöt on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 23.6.2005.

Yleisiä määräyksiä

Yhdistyksen nimi on Turun Suomalainen Yliopistoseura ry. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä näissä säännöissä Yliopistoseuraksi.

Yliopistoseuran kotipaikka on Turku.

Yliopistoseuran tarkoituksena on tukea ja edistää Turun yliopiston toimintaa, yliopiston piirissä suoritettavaa tieteellistä tutkimustyötä ja opetusta sekä yliopiston yhteydessä toimivien yhteisöjen työtä ja muitakin sellaisia pyrkimyksiä, jotka kohdistuvat yliopiston päämäärien toteuttamiseen, sekä vaalia Turun Suomalaisen Yliopiston perinnettä.

Yliopistoseura toteuttaa tarkoitustaan toimimalla jäsentensä ja yliopiston yhdyssiteenä, järjestämällä esitelmä-, juhla- ym. tilaisuuksia, kustantamalla julkaisuja, myöntämällä avustuksia ja apurahoja sekä edistämällä muillakin vastaavilla tavoilla tavoitteidensa toteutumiseen liittyvää toimintaa.

Yliopistoseura voi periä jäseniltään 5 §:ssä mainittuja maksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä ja arpajaisia sekä muillakin vastaavilla tavoilla kartuttaa varojaan toimintansa rahoittamiseksi.

Yliopistoseuralla voi olla kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja muuta omaisuutta.

Jäsenyys ja jäsenmaksut

Yliopistoseuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä jokaisen yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka kannattaa Yliopistoseuran tavoitteita ja haluaa toimia niiden hyväksi.

Yliopistoseuran jäsenet ovat vuosijäseniä, ainaisjäseniä tai yhteisöjäseniä. Yliopistoseura voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka ansiokkaalla tavalla on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.

Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yliopistoseuran kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Jäseniltä perittävistä liittymis- ja jäsenmaksuista päättää syyskokous. Henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksut voivat olla eri suuruiset.

Kunniajäsen on vapautettu 1 momentissa mainituista maksuista.

Yliopistoseuran kokoukset

Yliopistoseura kokoontuu vuosittain varsinaiseen kevätkokoukseen ja varsinaiseen syyskokoukseen. Sen lisäksi Yliopistoseura voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen, mikäli hallitus katsoo sen aiheelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa Yliopistoseuran jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Yliopistoseuran kokouksesta on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta yhdistyksen jäsenlehdessä tai -kirjeessä ja yhdistyksen verkkosivuilla.

Kokouskutsussa mainittavista asioista on säädetty yhdistyslaissa.

Kevätkokous on pidettävä maalis-huhtikuussa.

Siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. esiteltävä hallituksen kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
 2. päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
 3. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat ja muut mahdolliset asiat.

Syyskokous on pidettävä marras-joulukuussa.

Siinä on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. vahvistettava seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 2. vahvistettava liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 3. valittava hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
 4. valittava neuvottelukunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle;
 5. valittava kaksi tilintarkastajaa, joista toisen on oltava ainakin HTM-tilintarkastaja, ja heidän varamiehensä; sekä
 6. käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat ja muut mahdolliset asiat.

Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi ja muut jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan peräkkäiset toimikaudet eivät saa ylittää kymmentä kalenterivuotta. Muu jäsen kuin puheenjohtaja voidaan valita uudelleen enintään neljäksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä on läsnä.

10§

Hallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa Yliopistoseuran toimintaa.

Hallituksen tulee erityisesti:

 1. kutsua tarpeen vaatiessa Yliopistoseuran kokous koolle, valmistella asiat kokouksiin ja huolehtia kokousten päätösten toimeenpanosta;
 2. hoitaa Yliopistoseuran varoja, rahastoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta;
 3. ottaa toimihenkilöt ja vahvistaa heidän palkkionsa;
 4. huolehtia jäsenluettelon pitämisestä;
 5. laatia vuosittain kertomus Yliopistoseuran toiminnasta; sekä
 6. huolehtia muutoinkin Yliopistoseuran asioiden hoitamisesta.

Yliopistoseuran neuvottelukunta

11§

Yliopistoseuralla on neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tehdä aloitteita ja esityksiä Yliopistoseuran toiminnan kehittämisestä 2§:ssä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä hallituksen tukena käsitellä Yliopistoseuraa koskevia tärkeitä periaatekysymyksiä.

Neuvottelukuntaan kuuluu enintään kolmekymmentä jäsentä. Yliopistoseuran syyskokous valitsee neuvottelukunnan puheenjohtajan kalenterivuodeksi ja muut jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan kutsuu kokoon hallitus vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetetyillä kirjeillä. Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on läsnä.

Erityisiä määräyksiä

12§

Yliopistoseuran tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina maaliskuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee tarkastaa kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto ennen maaliskuun loppua.

13§

Yliopistoseuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

14§

Yliopistoseuran sääntöjen muuttamiseen ja Yliopistoseuran purkamiseen vaaditaan kahden, vähintään kuukauden väliajoin pidetyn Yliopistoseuran kokouksen yhtäpitävä päätös, jota vähintään kolme neljäsosaa äänestykseen osallistuneista on kannattanut. Kokouskutsussa on asiasta mainittava.

15§

Yliopistoseuran purkautuessa on sen varat käytettävä näiden sääntöjen 2§:n mukaiseen tarkoitukseen purkamispäätöksen tehneen kokouksen määräämällä tavalla.

Mikäli Yliopistoseura lakkautetaan, sen varat lankeavat Turun Yliopistosäätiö -nimiselle säätiölle, sen toiminnan jatkajalle tai, jos sellaista ei ole, Turun yliopistolle.